Polepíme cokoliv, samolepky na vše

Polepíme cokoliv, samolepky na vše

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Obecně o ochraně osobních údajů

Obecně o ochraně osobních údajů ve společnosti MATRIX Media s.r.o.

Společnost MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740, sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 86377 (dále také jen „MATRIX Media“), se zabývá polygrafií, tiskovou reklamou a jinou reklamou pro své zákazníky (dále také jen „zákazníci“).

MATRIX Media je správcem osobních údajů různých kategorií fyzických osob, zejména zákazníků.

MATRIX Media při své činnosti dbá na dodržování platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů - s účinností od 25.5.2018 je základním právním předpisem v této oblasti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude dále nazýváno také jen jako „Nařízení“, a dále zákon o ochraně osobních údajů a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

MATRIX Media stanovuje svou politiku ochrany osobních údajů s respektem k ústavně garantovanému právu na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobních údajů, ve snaze minimalizovat zásahy do soukromého a osobního života těch, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

V rámci politiky ochrany osobních údajů MATRIX Media volí vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů odpovídajících danému riziku. Mezi tato opatření patří opatření fyzická, softwarová, hardwarová, ale např. i v oblasti zaměstnanecké jako je stanovení závazných pravidel pro postup zaměstnanců zpracovávajících osobní údaje apod.

V návaznosti na čl. 12 Nařízení a následující jsou v této sekci „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ obsaženy informace, které mají být poskytnuty subjektům osobních údajů, a to konkrétně informace pro zákazníky (viz Informace o zpracování osobních údajů zákazníků).

2. Správce osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740,

sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 86377,
e-mail: info@matrixmedia.eu,
telefon: +420 251 512 500.
www.matrixmedia.eu

3. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám touto cestou poskytli informace o zpracování Vašich osobních údajů, které společnost MATRIX Media s.r.o. (identifikační a kontaktní údaje této společnosti viz IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE) zpracovává jako správce osobních údajů poskytuje zákazníkům následující informace o zpracování jejich osobních údajů, jejichž rozsah je uveden níže, poskytnutých zákazníky zhotoviteli na základě smlouvy o dílo (či kupní smlouvy) a v souvislosti s ní (dále také jen „Smlouva“):

Identifikační a kontaktní údaje zhotovitele:

MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740,
sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 86377,
e-mail: info@matrixmedia.eu,
telefon: +420 251 512 500,
www.matrixmedia.eu.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Níže můžete zjistit podrobnosti o Vašich jednotlivých právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany zhotovitele:


1.    Účel zpracování osobních údajů

Zhotovitel bude Vaše shora uvedené osobní údaje zpracovávat k níže uvedeným účelům:

a) osobní údaje uvedené ve Smlouvě za účelem zhotovení díla či dodání zboží dle Smlouvy, plnění povinností sjednaných ve Smlouvě či stanovených právními předpisy, včetně povinností vyplývajících ze záručních podmínek, přičemž zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění Smlouvy,

b) za účelem určení, výkonu nebo uplatňování právních nároků zhotovitele za účelem přímého marketingu; právním základem pro zpracování jsou oprávněné zájmy správce - zhotovitele, kterými jsou zejména vymáhání dlužných plnění, uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností zhotovitele mimosoudně či v případných soudních či správních řízení vyvolaných na základě vztahů vzniklých v souvislosti s uzavřením Smlouvy či v souvislosti s tím, v souvislosti s dodáním zhotoveného či objednaného zboží, provedením opravy díla či zboží nebo v souvislosti s tím či v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále propagace zhotovitele formou přímého marketingu.

2.    Rozsah osobních údajů

Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

a) jméno a příjmení, IČO, datum narození, adresa trvalého bydliště, skutečného bydliště a sídla, akademický titul,
b) e-mailová adresa, telefonní číslo,
c) další údaje, které budou zákazníkem poskytnuty nebo které zhotovitel získá či získal v souvislosti s provedením díla/prodejem zboží zákazníkovi.

3.    Příjemci osobních údajů

Případnými příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou spolupracovníci zhotovitele (osoby, které pro zhotovitele provádějí sjednané činnosti nebo poskytují sjednané služby a potřebují se pro svou činnost seznámit s osobními údaji zákazníka, např. přepravci či kurýři, kteří přepraví zboží či zhotovená díla zákazníkům apod.), a dále konzultanti zhotovitele (např. právníci, daňoví poradci apod.), finanční úřady a jiné úřady státní správy v rámci plnění zákonných povinností zhotovitele. Případnými příjemci osobních údajů mohou být dále soudy a jiné orgány veřejné moci či subjekty provádějící pro zhotovitele správu a údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4.    Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let a šesti měsíců od doby splatnosti faktury (uvedená doba vychází z desetileté obecné promlčecí doby a přiměřené lhůty po jejím uplynutí). V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané na základě vztahů založených Smlouvou či v souvislosti s ní, budou osobní údaje uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li shora uvedená úložní lhůta v délce 10,5 let později.

5.    Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo získat od zhotovitele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, zákazník má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci osobních údajů; plánovaná doba uložení; existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; informace o zdroji osobních údajů; skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Na základě žádosti prodávající poskytne kupujícím/u kopii zpracovávaných osobních údajů.

6.    Právo na opravu či doplnění osobních údajů

Zákazník má právo požádat zhotovitele o opravu svých nepřesných osobních údajů nebo o doplnění chybějících údajů a takovou opravu či doplnění zhotovitel provede bez zbytečného odkladu.

7.    Právo na výmaz osobních údajů

Zákazník má právo požádat zhotovitele o výmaz jeho osobních údajů, přičemž zhotovitel takový výmaz bez zbytečného odkladu provede, jsou-li splněny podmínky stanovené platnými právními předpisy.

8.    Právo na omezení zpracování osobních údajů

Zákazník má právo, aby zhotovitel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:

  • popírá přesnost osobních údajů,
  • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
  • zhotovitel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků,
  • vznesl námitku proti zpracování.

Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

9.    Právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů

Zákazník má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů zhotovitelem u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10.    Poskytnutí osobních údajů ve Smlouvě

Poskytnutí osobních údajů ve Smlouvě je smluvním požadavkem, přičemž jejich poskytnutí je pro uzavření Smlouvy povinné, aby mohla být Smlouva řádně plněna. Bez poskytnutí příslušných osobních údajů nebude Smlouva uzavřena.

11.    Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákazník má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů zhotovitele. Zhotovitel po obdržení námitky takové osobní údaje dále k tomuto účelu nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo uplatnění právních nároků.

Kontaktní údaje pro žádosti o podání informací

Kontaktní údaje pro žádosti o podání informací o zpracování osobních údajů

Veškeré žádosti v souvislosti a dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete činit:

a) písemně na adrese:
MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740,
sídlo a kontaktní adresa: Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1079/40, PSČ 170 00,

b) telefonicky na tel. č.: +420 251 512 500
(osobami oprávněnými poskytnout Vám příslušné informace je výlučně jednatel společnosti)

c) e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy: info@matrixmedia.eu

MATRIX Media s.r.o. si vyhrazuje právo požádat o poskytnutí dodatečných informací a dokumentů nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele, pokud bude mít pochybnost o jeho totožnosti (viz čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

V případě, že žádost bude shledána zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména proto, že se bude opakovat, může MATRIX Media s.r.o. požadovat zaplacení přiměřeného poplatku nebo může odmítnout žádosti vyhovět (viz čl. 12 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů).